සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
Top News « Lanka Views

Top News

பட்டினி குறியேட்டில் இலங்கைக்கு 65வது இடம்!

October 21, 2021

உலகின் 116 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட் கணக்கிடப்படும் பட்டினி குறியீட்டில் சென்ற வருடம் 64ம் இடத்திலிருந்த இவ்வருடம்…

அரிசி விலை மீண்டும் அரிசி மாபியாவின் கையில்!

October 21, 2021

அரசிய வியாபார மாபியா அரிசி விலையை மீண்டும் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அரிசி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின்…

குற்றமின்றி சிறையிலடைத்த கோஷிலா ஹன்சமாலிக்கு வைரஸ் தொற்று!

October 18, 2021

கடந்த ஒகஸ்ட் 3ம் திகதி எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டமையால் எவ்வித குற்றச்சாட்டுமின்றி தடுப்புக் காவலில்…

கோஷிலா ஹன்ஸமாலி மீது குற்றஞ்சாட்ட சாட்சிகள் இல்லாத போதிலும், பிணை மறுக்க

October 13, 2021

பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தமை சம்பந்தமாக குற்றஞ்சாட்டி கோஷிலா ஹன்ஸமாலி பெரேராவை சிறையிலடைத்திருப்பது நியாயமற்ற செயலாகுமென்பது…

கொத்தலாவல சட்டமூலத்தை எதிர்த்தவர்களின் தடுப்புக்; காவல் ஒக்டோபர் 12 வரை நீ

October 5, 2021

கொத்தலாவல சட்டமூலத்திற்கு எதிராக மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துக் கொண்டமைக்காக…

அனுராதபுரம் தடுப்புக் காவல் கைதிகள் லொஹான் ரத்வத்தவிற்கு எதிராக அடிப்பட

October 3, 2021

பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் (Pவுயு) கீழ் அனுராதபுரம் சிறையில் தடுத்து வைக்க்ப்பட்டுள்ள 8 தடுப்புக் காவல்…

தற்போது அமுலிலுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் ஒக்டோபர் 1ம் திகதி அதிகாலை 4.00 மணிக்கு

September 29, 2021

நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச் சட்டத்தை ஒக்டோபர் 1ம் திகதி நீக்கும்படி சுகாதாரத் துறைக்கு ஜனாதிபதி…

பொலிஸின் இரகசியத் தகவல்கள் வெளிவருவது குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

September 26, 2021

பொலிஸின் புலனாய்வு ஆவனமொன்று சமூக ஊடகத்தில் பரிமாறப்படுவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகுமென பொலிஸ் ஊடக அலுவலகம் மக்களை…

தேசிய ரூபவாஹினி வெறுப்புப் பேச்சுக்களை ஒலிபரப்புவது குறித்து பிரச்சினை!

September 25, 2021

தேசிய ரூபவாஹினியானது ஒட்டுமொத்த மக்கள் மத்தியிலும் சமத்துவத்தையும், ஒற்றுமையையும் வளர்க்கும் விதமாக செயற்படுவதற்குப் பதிலாக, துவேசத்தையும்,…

பாவனையாளர் விவகார அதிகார சபையின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளருக்கு உயிர் அச்ச

September 22, 2021

சதொச நிறுவனத்தின் ஊழல் மோசடிகளை எதிர்த்தமையால் தனக்கு தொடர்ச்சியாக மரண அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்படுவதாகவும் உயிர் பாதுகாப்புக்காக…

| Next Page »