සිංහල
English
Contact
Saturday 16th November 2019    
Top News « Lanka Views

Top News

MCC யின் ஊடாக அரசியல் பொருளாதாரத்தோடு சூழலும் அழிந்துவிடும்! -லஹிரு வீரசேகர

November 12, 2019

MCC ஒப்பந்தததின் ஊடாக அரசியல், பொருளாதாரம், கலாச்சாரம் போன்றவை பாதிக்கப்படுவதோடு சூழலும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுமென மாற்றத்திற்கான…

​தேசிய பாதுகாப்பு குறித்து உரையாற்றும் கோட்டாபயவிற்கு நீதிமன்றம் செல்ல

October 31, 2019

சஜித் பிரேமதாசாக்கள், கோட்டாபயாக்கள் தேசிய பாதுகாப்பு  குறித் சொல்லும் கதைகளைக் கொண்டு மாத்திரம் மக்கள் முடிவெடுக்கக்…

நாங்கள் புரட்சிகர வேலைத்திட்டத்தினால் பலம் வாய்ந்தவர்கள், மக்கள் மீது

October 19, 2019

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் 3 வது தேசிய மகாநாடு 13.10.2019 கொழும்பு சுகததாச உள்ளக விளையாட்டரங்கில்…

சீரற்ற காலநிலை தொடரும் -வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

September 22, 2019

நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மழையுடன் கூடிய காலநிலை எதிர்வரும் சில தினங்களுக்கு நீடிக்கக் கூடுமெஎன்று…

காலநிலை அனர்த்தங்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது‍

September 16, 2019

தற்போது நாட்டில் நிலவும் அதிக மழை வீழ்ச்சியுடன் கூடிய காலநிலை உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக இரத்தினபுரி,…

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் ஜனாதி்பதி வேட்பாளர் துமிந்த நாகுமுவ!

September 9, 2019

இன்று (9) கொழும்பு புதிய நகர மண்டபத்தில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு  செய்திருந்த கொள்கை…

அர்ஜுன் மகேந்திரன் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்படுவாரா..?

September 6, 2019

முன்னால் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை இலங்கைக்கு நாடுகடத்துவது குறித்து ஆராயத் தயாரென சிங்கப்பூர்…

சோஷலிஸ மாற்றீடுக்காக மு.சோ.க. ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடும்!- குமார் க

August 27, 2019

தற்போதைய வஞ்சக அரசியலுக்குப் பதிலாக, மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு உண்மையான தீர்வை கொண்டுவரும் சோஷலிஸ மாற்றீடுக்காக எதிர்வரும்…

​சைக்கில் சின்னத்தில் வென்ற மஹரகம நகர சபை உறுப்பினர்களுக்கு ஆப்பு!

August 22, 2019

2018 உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தலில்   சைக்கில் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட மொட்டுக்குச் சார்ப்பான குழுவின் உறுப்பினர்களை நீக்கும்…

ராஜபக்சர்களின் பாவங்களை போக்க திறைசேரி மறுப்பு!

August 19, 2019

மகிந்த  ராஜபக்ச ஜனாதிபதியின்  ஆட்சி  காலத்தில்  ஜனாதிபதி  செயலகத்தால்  செலுத்தவேண்டிய  ஆனால்  வேண்டுமென்றே  தட்டிக்கழித்த  கொடுப்பனவுகளுக்காக …

| Next Page »