සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
Top News « Lanka Views

Top News

வெளிநாட்டில் பணியாற்றும் இலங்கையர்களின் முறைப்பாடு வெளிநாட்டு அமைச்சின

July 29, 2020

மத்தியக் கிழக்கில் பணியாற்றும் இலங்கையர்கள் தம்மை இலங்கைக்கு வரவழைத்துக் கொள்ளுமாறு முன்வைக்கப்பட்ட எழுத்து மூல முறைப்பாடு…

தூதரக அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த உழைப்பாளிகள் மீது கண்ணீர்ப் பு

July 28, 2020

கொரோன தொற்று நோய் நிலைமை காரணமாக தொழில் இழந்த ஜோர்தானின் அல்காரன் கமல்வெகா  கைத்தொழில் நகரில்…

தேர்தல் செலவுகளுக்க மேலும் 50 கோடி வேண்டும்! – தேர்தல் ஆணையம்

July 25, 2020

எதிர் வரும் பொதுத் தேர்தலை சுகாதார பாதுகாப்பு முறையின் கீழ் நடத்துவதற்கு 50 கோடி ரூபாய்…

ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாயம்!

July 20, 2020

மேல் மாகாணம், சபரகமுவ, மத்திய, தெற்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் தற்போது பெய்யும் மழை எதிர்வரும்…

கொழும்பு, கம்பஹ மாவட்டங்களில் கொரோனா ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது!

July 14, 2020

கந்தகாடு புனர்வாழ்வு முகாமில் ஆலோசகராகக் கடமையாற்றிய ஒருவருக்கும்,  அந்த முகாமில் பணியாற்றிய இராணுவ வீரர்கள் இருவருக்கும்…

மத்திய கிழக்கில் கொரோனவினால் இறந்த இலங்கையர்களின் எண்ணிக்கை 34 க உயர்ந்தத

July 9, 2020

கடந்த மூன்று வாரங்களில் மாத்திரம் கொரோனா தொற்றினால் மரணித்த இலங்கை உழைப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை 35க அதிகரித்துள்ளதோடு,…

Covid 19- கொட்டாஞ்சேனையில் 153பேர் தனிமைப்படுத்தல் முகாமிற்கு!

July 4, 2020

கொழும்பு மாநகர சபையின் ஊழியர் ஒருவர் உட்பட கொட்டாஞ்சேனை ஜிந்துப்பிட்டியில் 29 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 153…

MCC அன்பளிப்பிற்கு மஹிந்தவின் அரசாங்கம் 2005ல் ஒப்பமிட்டது- அமெரிக்க தூதுவரா

June 27, 2020

MCC (மிலேனியம் செலேஞ்ச் கோபரேஷன) ஒப்பந்தம் நாட்டை பாதிக்கக் கூடியதாக இருக்குமென நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்ததன்…

MCC ஒப்பந்தம் குறித்து தேர்தலுக்குப் பின் தீர்மானிக்கப்படும் !

June 20, 2020

மில்லேனியம் செலேஞ்ச் கோபரேஷன் (MCC) ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக தேர்தலிந் பின்பு தீர்மானிக்கப்படுமென அமெரிக்கத் தூதுவர் எலெய்னா…

அரசாங்கத்தின் அதிகார நோக்கத்திற்காக பொலிஸார் தவறான தகவல்களை வழங்கியுள்

June 11, 2020

கொழும்பு கொள்ளுப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள அமெரிக்கத் தூதுவராலயத்தின் முன்பாக நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அரசாங்கத்தின் அரசியல்…

| Next Page »