සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

சமய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று கூடுவதால் இந்தியாவில் கொரோனா பண்ணைகள்!

April 1, 2020

மனிதர்கள் நிர்க்கதி நிலைக்கு தள்ளப்படும்போது மத நம்பிக்கைகளின் பின்னால் தாமாக ஓடுவதைக் காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், இத்தருணத்தில்…

சுகாதாரக் காப்புறுதி இல்லாமையால் அமெரிக்காவில் 17 சிறுவன் மரணம்!

March 31, 2020

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் கொரோன வைரஸுக் 17 சிறுவன் பலியாகியுள்ளான். அமெரிக்காவில் நடைமுறையிலுள்ள சுகாதாரக் காப்புறுதி…

விசா இன்றி குவைத்தில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையர்கள் நாட்டை விட்டு வௌியேற

March 31, 2020

சகல விமானப் பயணங்களும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் விசா இல்லாத சகல இலங்கையர்களையும் நாட்டை விட்டு வௌியேறுமாறு…

CVID 19 -22 இடம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இந்தியாவில் மரணம்!

March 30, 2020

CVID 19 – கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இந்தியா முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்.மும்பாய், டில்லி…

ஶ்ரீ ஜவர்தனபுர கோட்டே ஒபேசேகரபுர, அருணோதய மாவத்தை மூடப்பட்டது.

March 29, 2020

நான்கு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டமையால் ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டே, ஒபேசேகரபுர, அருணோதய…

புதிதாக 150,00 பேரை இணைத்து, பொது சுகாதாராச் சேவையை விரிவாக்கு – ஜெர்மன் கம்

March 28, 2020

கடந்த காலம் பூராவும் பொது சுகாதாரச் சேவையை கடந்த முதலாளித்துவ அரசாங்கங்கள் பலவீனப்படுத்தயமையே கொரோன வைரஸை…

Covid 19- அடுத்து வரும் தாக்குதலுக்குத் தயாராவோம்!

March 27, 2020

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக செயற்படுவதில் முன்னணியில் உள்ளவர்கள் சுகாதார ஊழியர்கள்தான் என்பதை புதிதாக சொல்ல…

மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்ட இராணுவ சிப்பாய்க்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு!

March 26, 2020

மிருசுவில் கூட்டுப் படுகொலை சம்பந்தமாக மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ சார்ஜென்ட் விசேட ஜனாதிபதி மன்னிப்பின்…

இளையோருக்கு பொறுப்பு தரும் மக்கள் பங்களிப்பு வேலைத்திட்டம்!- மாற்றத்திற்

March 25, 2020

தற்போதைய பேரழிவை எதிர்கொள்வதற்கு மக்கள் பங்கேற்பு முறையொன்றின்பால் வருமாறும், அவ்வாறு வருவதாயிருந்தால் இந்நாட்டு இளைய சமுதாயத்தை…

​கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பில் மு.சோ.கட்சியின் ஆலோசனைகளை பிரதமருக்கு அனு

March 25, 2020

தற்போதைய நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவி  வருவதன் காரணமாக மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சினைகளை…

| Next Page »