සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

மு.சோ. கட்சியின் ஜூன் 9ம் திகதி பொலிஸாரினால் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து மௌனப்

June 17, 2020

ஜூன் 9ம் திகதி முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு செய்திருந்த, ஜோர் ப்ளைட்டின் படுகொலைக்கு எதிராக …

உயர்தர பரீட்சையை அமைச்சர்கள் தீர்மானித்து மாணவர்களின் உயிரோடு விளையாட வ

June 16, 2020

இம்முறை க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையை செப்டம்பர் 07ம் திகதி நடத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தினால் உயர்தர பரீட்சைக்குத்…

குத்தகை தவனை செலுத்தப்படாத வாகனத்தை கடத்துவோர் மீது வாகனக் கொள்ளையின் பே

June 14, 2020

கொரோனா தொற்று பரவிய காலத்தில் குத்தகை கடன் தவனை செலுத்த அரசாங்கம் வழங்கியிருந்த நிவாரண காலத்தை…

ரஜீவ் ஜயவீரவின் மரணத்தின்போது பாதுகாப்பு கமெராக்கள் செயற்படவில்லை-தாஜு

June 14, 2020

முன்னாள் நிறுவன நிறைவேற்று அதிகாரியும் எழுத்தாளருமான ரஜீவ் ஜயவீரவின் மரணம் நிகழ்ந்த போது அப்பகுதியிலுள்ள பாதுகாப்புக்…

குத்தகை நிறுவன குண்டர்கள் தாக்கியதில் முச்சக்கர வண்டிகள் சங்கத்தின் தலை

June 12, 2020

முச்சக்கர வணடியொன்றை பலவந்தமாக அபகரித்தமை சம்பந்தமாக பேசுவதற்குச் சென்ற சுய தொழில் முனைவோரின் தேசிய முச்சக்கர…

அரசாங்கத்தின் அதிகார நோக்கத்திற்காக பொலிஸார் தவறான தகவல்களை வழங்கியுள்

June 11, 2020

கொழும்பு கொள்ளுப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள அமெரிக்கத் தூதுவராலயத்தின் முன்பாக நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அரசாங்கத்தின் அரசியல்…

“ஏன் என்றால் சிறைவாசம்” இதுதான் ஜனநாயகம்..? காரணம் கேட்ட சட்டத்தரணி கை

June 9, 2020

கொள்ளுப் பிட்டி அமெரிக்க தூதுவராலயத்தின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றவர்கள் கைதுசெய்யப்பட்மைக்குக் காரணம் கேட்ட பெண்…

சண்டியர்களின் முன் மண்டியிடும் பொலிஸார் கொண்டுவரும் தடையை ஏற்கமாட்டோம் -

June 9, 2020

ஜோர்ஜ ப்ளைட் படுகொலை உட்பட அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு…

அமெரிக்க தூதுவராலயத்தின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முயன்ற முன்னிலை சோஷ

June 9, 2020

ஜோர்ஜ ப்ளைட்டின் படுகொலை மற்றும் அமெரிக்க பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக கொள்ளுப்பிட்டி, அமெரிக்க தூதுவராலயத்தின் முன்பாக இன்று…

வைத்தியசாலை கட்டணம் செலுத்தாமையால் வயோதிபரை கட்டிலோடு கட்டியது நிர்வாக

June 8, 2020

இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் சஜாபூர் பிரதேசத்தில் 80 வயதுடை ஒரு முதியவர் வைத்தியசாலைக் கட்டணம் செலுத்தத்…

« Previous Page | Next Page »