සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Views « Lanka Views

Views

Covid 19- அடுத்து வரும் தாக்குதலுக்குத் தயாராவோம்!

March 27, 2020

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக செயற்படுவதில் முன்னணியில் உள்ளவர்கள் சுகாதார ஊழியர்கள்தான் என்பதை புதிதாக சொல்ல…

காணாமல் போனவர்களை இறந்தவர்களாக ஏற்க மாட்டோம் ! -முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி

February 7, 2020

யுத்த காலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் கடத்தப்பட்ட, சரணடைந்த, கைது செய்யப்பட்ட, பெற்றோர்களால் பாதுகாப்புப் படையினரிடம் ஒப்படைக்க…

ஒரு நபரை பகிரங்கமாக சுட்டுக் கொல்லக்கூடிய ‘புலானாய்வுச் சட்டம்’ !

January 26, 2020

69 லட்சம் மக்கள் சேர்ந்து கோட்டாபய என்ற அரசியல்வாதியல்லாத  ஒரு ராணுவ அதிகாரியை இந்நாட்டின் ஜனாதிபதியாக…

உணவின்றி தினந்தோறும் 20,000 சிறுவர்கள் இறக்கின்றனர் !

January 23, 2020

உலக மக்கட் தொகையில் 120 கோடி மக்கள் பட்டடினியோடு இரவில் நித்திரைக்குச் செல்வதாகவும், உலகிலுள்ள சிறுவர்களில்…

கல்வியை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கும் திட்டத்தை எதிரப்போம் – முன்னிலை சோஷ

January 19, 2020

கல்வியை தனியாரிடம் தாரைவார்க்கும் திட்டத்திற்காக இன்றைய அரசாங்கம் ‘சுதந்திர கல்வி முதலீட்டுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில்…

வளங்களை கொள்ளையிடும் MCC ஒப்பந்தம்

December 31, 2019

முந்தைய ஐதேக அரசாங்கம் ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவசர அவசரமாக அமெரிக்கவுடன் ஒப்பமிடத்…

ஆசிரியர் – அதிபர் சேவையின் சம்பள முரண்பாடுகளை இல்லாதொழிக்கும் போராட

August 15, 2019

இலங்கையின் கல்வி வரலாற்றில்  அவ்வப்போது  பல  போராட்டங்கள் , தமது  உரிமைகளுக்காக   ஆசிரியர்களினாலும்  அதிபர்களினாலும்  முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் …

அவசரகால சட்டத்தின் அவசர கோலங்கள் …

August 15, 2019

ஏப்ரல்  21  தற்கொலை  தாக்குதல்களோடு  அனைவரினதும்   பொது   இணக்கப்பாட்டுடன்  அவசரகால  சட்டம்  மீண்டும்  கொண்டுவரப்பட்டது. அவசரகால …

இலவச சுகாதாரச் சேவை மரணத்தை நோக்கி மௌனமாக…

July 20, 2019

இலங்கையில் இலவச சுகாதார சேவை நடைமுறையிலிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை தான்…

நியூசிலாந்தின் அமைதியை குலைத்துள்ள மசூதி தாக்குதல்

June 13, 2019

15.03.2019  அன்று  வெள்ளிக்கிழமை  முஸ்லிம்கள்  கட்டாயமாக  தொழுகையில் ஈடுபடும்  நாள் . அன்றும் அந்த  கடமையினை …

| Next Page »