සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
Views « Lanka Views

Views

கல்வியை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கும் திட்டத்தை எதிரப்போம் – முன்னிலை சோஷ

January 19, 2020

கல்வியை தனியாரிடம் தாரைவார்க்கும் திட்டத்திற்காக இன்றைய அரசாங்கம் ‘சுதந்திர கல்வி முதலீட்டுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில்…

வளங்களை கொள்ளையிடும் MCC ஒப்பந்தம்

December 31, 2019

முந்தைய ஐதேக அரசாங்கம் ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவசர அவசரமாக அமெரிக்கவுடன் ஒப்பமிடத்…

ஆசிரியர் – அதிபர் சேவையின் சம்பள முரண்பாடுகளை இல்லாதொழிக்கும் போராட

August 15, 2019

இலங்கையின் கல்வி வரலாற்றில்  அவ்வப்போது  பல  போராட்டங்கள் , தமது  உரிமைகளுக்காக   ஆசிரியர்களினாலும்  அதிபர்களினாலும்  முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் …

அவசரகால சட்டத்தின் அவசர கோலங்கள் …

August 15, 2019

ஏப்ரல்  21  தற்கொலை  தாக்குதல்களோடு  அனைவரினதும்   பொது   இணக்கப்பாட்டுடன்  அவசரகால  சட்டம்  மீண்டும்  கொண்டுவரப்பட்டது. அவசரகால …

இலவச சுகாதாரச் சேவை மரணத்தை நோக்கி மௌனமாக…

July 20, 2019

இலங்கையில் இலவச சுகாதார சேவை நடைமுறையிலிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை தான்…

நியூசிலாந்தின் அமைதியை குலைத்துள்ள மசூதி தாக்குதல்

June 13, 2019

15.03.2019  அன்று  வெள்ளிக்கிழமை  முஸ்லிம்கள்  கட்டாயமாக  தொழுகையில் ஈடுபடும்  நாள் . அன்றும் அந்த  கடமையினை …

சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று!

March 8, 2019

“நீங்கள் நடக்கத் தொடங்கும் வரை உங்கள் கால்கள் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டிருப்பது உங்களுக்கே தெரியாது” – ரோசா லக்சம்பர்க்…

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம் நியாயமானதா?

December 18, 2018

தோட்டத் தொழிலார்களின் போராட்டம் மீண்டும் தொழிற்சங்கத் தலைவர்களால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிஸின் தலைவர்…

நவம்பர் 29: இன்றைய தேதி – அன்றைய சேதி :

November 29, 2018

1781 – காப்பீட்டுத் தொகையை (Insurance claim) பெறுவதற்கு ஜோங் (Zong) என்ற பிரிட்டனைச் சேர்ந்த…

தோழர் குமார் குணரத்னத்துடனான  “லங்காதீப” பத்திரிகையின் நேர்காணல் 25.11.2018

November 28, 2018

கேள்வி: நாட்டில் பாரிய அரசியல் நெருக்கடியொன்று உருவாகியுள்ளது. முன்னிலை சோஷலிஷக் கட்சியினர் என்ற வகையில் இந்த…

| Next Page »