සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
CORONA -19 , ஊரடங்கை மீறுபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் « Lanka Views

CORONA -19 , ஊரடங்கை மீறுபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள்அரசாங்கத்திற்கு எதிரான செய்தி வௌியிடுவோர் தனிமைப்படுத்தப்படுவர்! ஜாக்கிரதை!!
Related News