සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
covid 19க்கு சிகிச்சையளித்த 6 சுகாதார ஊழியர்கள் மரணம் ! « Lanka Views

covid 19க்கு சிகிச்சையளித்த 6 சுகாதார ஊழியர்கள் மரணம் !
சீனா முழுவதும் பரவி வரும் Covid 19 நோய் தொற்றியவர்களுக்கு சிகிச்சையளித்து வந்த 6 சுகாதார ஊழியர்கள் மரணித்துள்ளதாக சீன சுகாதார அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். சிகிச்சையளிக்கும்போது வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளான சுகாதார ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 1716.

புதிய கொரோனா வைரஸ் பரவத் தொடங்கிய காலத்தில் அது குறித்து வௌிப்படுத்திய மருத்துவர் மரணமடைந்தன் பின்னர், அவர் சம்பந்தமாக உலகம் பூராவும் பேசப்பட்டாலும் ஏனைய சுகாதார ஊழியர்கள் குறித்து அவ்வளவாக பேசப்படவில்லை.

சீனாவின் சுகாதார ஊழியர்கள் நாளுக்கு நாள் மரணித்து வருவதாக சீனாவின் சுகாதார ஆணையம் கூறுகிறது. இதுவரை நிலைமையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனவும் அந்த ஆணையம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இதற்கிடையே தமக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் சம்பந்தமாக சுகாதார ஊழியர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள். எப்படியிருந்தாலும், தேவையான சகல வசதிகளையும் வழங்கியுள்ளதாக சீன அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். என்றாலும் வைரஸிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான முகக் கவசங்கள் கூட போதுமான அளவு வைத்தியசாலைகளுக்கு வழங்கப்படுவதில்லையென சுகாதார ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர்.

முகக் கவசங்களுக்கும், பாதுகாப்புக் கருவிகளுக்கும் சீனாவில் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக வைரஸ் தொற்றியவர்களும், அதன் காரணமாக இறப்பவர்களும் அதிகமாகக் கூடுமெனத் தெரிகிறது.

 
Related News