සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Covid 19: ஐரோப்பாவில் முதலாவது மரணம் பிரான்ஸில் ! « Lanka Views

Covid 19: ஐரோப்பாவில் முதலாவது மரணம் பிரான்ஸில் !Covid 19  நோய் தொற்றிய ஒரு பெண் பிரான்ஸில் மரணமடைந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. இது சீனாவிற்கு வௌியில் நடந்துள்ள நான்காவது மரணமாகும். இது ஆசியாவிற்கு வௌியில் நடந்த முதலாவது மரணமுமாகும்.

மரணித்தவர் 80 வயதுடைய ஒரு சீனப் பெண்ணாம் பிரான்ஸில் சுற்றுலாவில் ஈடுபட்டிருந்த அவரும் அவரது மகளும் கடந்த ஜனவரி 25ம் திகதியிலிருந்து  பாரிஸி நகர சிறப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில் மேற்படி பெண மரணித்துள்ளார்.

இந்த இரு பெண்களும் சீனாவின் ஹுபெய் மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்களெனத் தெரிய வருகிறது. அவரது மகள் தற்போது சுகமடைந்து வரும் நிலையில் வைத்தியசாலையிலிருந்து வௌியேற உள்ளார்.  பிரான்ஸில் இதுவரை 11 Covid 19 நோயாளர்கள் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

 
Related News