සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
Covid 19- குவைத்தில்,கொரோனா வைரஸுக்கு நான்கு இலங்கையர்கள் பலி! « Lanka Views

Covid 19- குவைத்தில்,கொரோனா வைரஸுக்கு நான்கு இலங்கையர்கள் பலி!மத்திய கிழக்கின் குவைத்தில் பணியாற்றிய பெரும்பாலான இலங்கையர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியிருப்பதாகவும், அவர்களில் ஒரு பெண் உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குவைத்- இலங்கை ஒற்றுமைச் சங்கம் கூறுகிறது.

பொருளாதாரத் தேவைகளின் நிமித்தம், விசாவின்றி சட்ட விரோதமாக குவைத்தில் தங்கியிருக்கும் மற்றும் தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள பெருமளவிலான இலங்கையர்கள் கொரோன தொற்றுக்கு ஆளாகியிருப்பதாக அச்சங்கம் கூறுகிறது. அவ்வாறு கொரோனா தாக்கத்திற்கு ஆளாகியவர்கள் அந்நாட்டில் பர்வானியா, அகமதி, ஹவாலி, ஜஹரா ஆகிய இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே, சட்டபூர்வமாக அந்நாட்டில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையர்களில் வாகன ஓட்டுநர்களாக பணியாற்றுபவர்கள் பெரும்பாலும் நோய்த் தொற்றிற்கு ஆளாவதாகக் கூறப்படுகிறது.

நோய்த் தொற்றிற்கு ஆளாகும் வௌிநாட்டினருக்கு குவைத் அரசாங்கத்திடமிருந்து எவ்வித கவனிப்பும் கிடைப்பதில்லையெனவும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியால் சுகமடையாவிட்டால் அவர்கள்  இறக்கக் கூடிய நிலைமை ஏற்படும். சில நாட்களுக்கு முன்பு கொரோனாவினால் இறந்த இலங்கைப் பெண்ணின் கணவருக்கும் இரு குழந்தைகளுக்கும் கொரோனா தொற்றியுள்ளதாக கருதப்படும் நிலையில், அவர்களுக்கு எந்த பரிசோதனையும் செய்யாமல் வீட்டில் தங்கியிருக்குமாறு அந்நாட்டு சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

ஆகவே, அந்நாட்டில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையர்களை இந்நாட்டுக்கு வரவழைத்துக் கொள்ளுமாறு ஒருமாதத்திற்கு முன்பே இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு அறிவித்த போதிலும் அரசாங்கம் அதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அரசாங்கம் தக்க தருணத்தில் அவர்களை இங்கு அழைத்து வந்திருந்தால் மேற்படி மரணங்களை தடுத்திருக்க முடியும்.

கொரோனாவினால் குவைத்தில் இதுவரை 175 பேர் இறந்துள்ளதுடன், 23267 பேர் நோய்த் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
Related News