සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
COVID 19- கொரோனா தொற்றிய  இருவர் ஆபத்தான நிலையில்! « Lanka Views

COVID 19- கொரோனா தொற்றிய இருவர் ஆபத்தான நிலையில்!இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்ட COVID 19 நோயாளர்களில் இருவர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது. அவர்கள் இருவரும் தற்போது நியுமோனியா நிலையில் உள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

COVID 19 – வைரஸ் தொற்றுக் ஆளாகி 72 பேர் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன், மேலும் 218 பேர் சந்தேகத்தின் பேரில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சந்தேகத்திற்கிடமான நோயாளிகளில் 88 பேர் கொழும்பு IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதோடு, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை, அனுராதபுறம், நீர்க்கொழும்பு, கம்பஹ வைத்தியசாலை ஆகியவற்றில் சந்தேகத்திற்கிடமான நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

 

 
Related News