සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
COVID 19 – கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 86க உயர்வு! « Lanka Views

COVID 19 – கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 86க உயர்வு!இன்று (23) காலை வரை இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 86 க அதிகரித்துள்ளது.

களுத்துறை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நான்கு பேர் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கூறுகிறார். அவர்களில் இருவர் IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதோடு, ஏனையவர்களின் நிலைமை பாரதூரமாக இல்லையெனவும் தெரிய வருகிறது.

வைரஸ் தொற்றியதாக சந்தேகிக்கப்படும் 3458 பேர்  45 தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களின் தங்க வைக்கப்பட்டுள்னர். அவர்களின் 31 வபர் 14 நாடுகளை சேர்ந்தவர்களாகும்.  கொரோனா தொற்றியவர்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்காக 30 வைத்தியசாலைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன.

 

 

 
Related News