සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
COVID 19- கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 76க உயர்வு « Lanka Views

COVID 19- கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 76க உயர்வுகொரோனா வைரஸ் தொற்றிய மேலும் நான்கு பேர் இன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாரச்சி கூறுகிறார். இவர்கள் அனுராதபுறம் வைத்தியசாலையிலேயே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி. இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 76க அதிகரித்துள்ளது.

 
Related News