සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
ISIS அமைப்பு சம்பந்தமான சமூக ஊடகம் குறித்து விசாரணைகள் ஆரம்பம்! « Lanka Views

ISIS அமைப்பு சம்பந்தமான சமூக ஊடகம் குறித்து விசாரணைகள் ஆரம்பம்!இலங்கையில் செயற்படுவதாகச் சந்தேகிப்படும் ISIS தீவிரவாத அமைப்போடு சம்பந்தப்பட்ட சமூக ஊடகச் குழு சம்பந்தமாக விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.

மேல்மாகாண பொலிஸ் புலனாய்வுத் துறை இந்த விசாரணையை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும், ‘இந்தக் குழு சம்பந்தமாக பரிமாறப்படும் எச்சரிக்கை’ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் உலவுவதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த எச்சரிக்கையின்படி ‘‘Interschool’ ’ என்ற பெயரில் WhatsApp குழுவொன்று தம்மோடு இணையுமாறு அழைப்பதாகவும் அவ்வாறு அந்த குழுவுடன் சம்பந்தப்படுபவர்கள் அதிலிருந்து விலகக் கூடியதாக இல்லையெனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இத்தகைய சமூக ஊடக செயற்பாடொன்று உள்ளதா எனவும் அது சம்பந்தமாக பொறுப்புக் கூற வேண்டியவர்களை உள்நாட்டில் கண்டறியப்படுவதற்காகவும் பொலிஸ் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுவதாக மேல்மாகாண பொலிஸ் புலனாய்வுச் சேவைக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாகவும் பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார்.

 
Related News