සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
LOCK DOWN செய்யப்பட்டிருந்த சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்புகிறது! « Lanka Views

LOCK DOWN செய்யப்பட்டிருந்த சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்புகிறது!மூன்று மாதகாலமாக ஒட்டுமொத்த உலகிலிருந்தும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

கோவிட் 19 – கொரோனா வைரஸ் பரம்பல் காரணமாக அதிகமான உயிரிழப்புகள் நடந்த வுஹான் நகரம் கடந்த ஜனவரி மாதம் தனிமை படுத்தப்பட்டது. அங்கு வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளானாவர்கள் மிக மிகக் குறைவாக காணப்படுவதால் விதிக்கப்பட்டிருந்த தடைகள் தளர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜனவரி 23ம் திகதி ஆகும்போது வைரஸ் தொற்று காரணமாக 25க்கும் அதிகாமானோர் உயிரிழந்ததையடுத்து வுஹான் நகரை தனிமைப்படுத்த சீன அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது அங்கு நோய் தொற்றியவர்கள் எவருமே இல்லையெ அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

 
Related News