සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
MCC ஒப்பந்தம் குறித்து தேர்தலுக்குப் பின் தீர்மானிக்கப்படும் ! « Lanka Views

MCC ஒப்பந்தம் குறித்து தேர்தலுக்குப் பின் தீர்மானிக்கப்படும் !மில்லேனியம் செலேஞ்ச் கோபரேஷன் (MCC) ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக தேர்தலிந் பின்பு தீர்மானிக்கப்படுமென அமெரிக்கத் தூதுவர் எலெய்னா பீ டெப்லிட்ஸ் கூறுகிறார்.

இணையத்தளம் ஊடாக ஊடகங்களுடன் நடத்திய நேர்கானலின்போது இது விடயமாக குறிப்பிட்ட அவர் MCC ஒப்பந்தத்தின் முன்மொழிவுகள் குறித்து மீண்டும் மீளாய்வு செய்யும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின்  தீர்மானித்தை மதிப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.

2018 ல் ஏற்பட்ட இலங்கை அரசியலமைப்பு சம்பந்தமாக நெருக்கடியின் பின்னர் MCC ஒப்பந்தம் தொடர்பிலான செயற்பாடுகள் தடைபட்டுள்ளதாகவும், தற்போதைய அரசாங்கம்  மெல்லவும் முடியாத விழுங்கவும் முடியாத நிலையில் உள்ளதால் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடியம் வரை காத்திருப்பதாகவும் அமெரிக்கத் தூதுவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

480 மில்லியன் டொலர் உதவியாகக் கருதப்படும் MCC ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிடாதிருக்க கடந்த பெப்ரவரியில் அரசாங்கம் தீர்மானித்தது. பின்னர் இந்த ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக மீளாய்வு செய்வதற்காக கமிட்டியொன்று அமைக்கப்பட்டது.  ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் நியமித்திருந்த மீளாய்வுக் கமிட்டியின் பரிந்துரைகளை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்துள்ளதாக  அமைச்சரவை அறிவிப்பாளர் பந்துள குணவர்தன கூறியிருந்தார்

ஒப்பந்தத்தை தற்போதைய வடிவத்தில் ஒப்பமிடக் கூடாதெனவும், அதில் திருத்தங்களை செய்து பொதுமக்களுக்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமெனவும் மேற்படி கமிட்டி பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் பந்துள குணவர்தன கூறியுள்ளார்.

ஆனால் அமெரிக்கத் தூதுவரின் கூற்றுப்படி, அரசாங்கம்,  MCC ஒப்பந்தத்தை மீளாய்வு செய்வதாக பாசாங்கு காட்டி தேர்தலின் பின்னர் ஒப்பமிடவிருப்பது தெரிகிறது. ஆனால் தற்போதைய அரசாங்கம்  MCC  ஒப்பந்தத்தில் ஒருபோதும் ஒப்பமிடப் போவதில்லையெனக் கூறியே அதிகாரத்திற் வந்துள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியுள்ளது.
Related News