සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
MCC அன்பளிப்பிற்கு மஹிந்தவின் அரசாங்கம் 2005ல் ஒப்பமிட்டது- அமெரிக்க தூதுவராலயம் « Lanka Views

MCC அன்பளிப்பிற்கு மஹிந்தவின் அரசாங்கம் 2005ல் ஒப்பமிட்டது- அமெரிக்க தூதுவராலயம்MCC (மிலேனியம் செலேஞ்ச் கோபரேஷன) ஒப்பந்தம் நாட்டை பாதிக்கக் கூடியதாக இருக்குமென நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்ததன் பின்னர், அதில் ஒப்பமிடப் போவதில்லையென கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் அரசாங்கம் கூறுவதானது தேர்தலோடு சம்பந்தப்பட்டதாகுமென அரசியல் துறைகளில பேசு பொருளாகியுள்ளது.

ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக  ஆய்வு செய்வதற்காக ஜனாதிபதி கோட்டாபயவினால் நியமிக்கப்பட்ட “லலதசிறி குணருவன் குழு” சமீபத்தில் வௌியிட்ட இறுதி அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, MCC ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ அரசாங்கம் எந்தக் கோரிக்கையையும் அமெரிக்க அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்ததற்கான சான்றுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லையாம்.

என்றாலும், அமெரிக்கத் தூதரகம் இது சம்பந்தமாக தனது உத்தியோக பதிலை நேற்று (26) வௌியிட்டிருந்தது. அதன்படி MCC அன்பளிப்பு சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தினாலும், ஏனைய தரப்புகளினாலும் வௌியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கை அரசியலாக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறும் தூதரகம், MCC  க்கான அன்பளிப்பின் கீழ் அமெரிக்காவினால் பணம் வழங்கப்படவில்லையெனவும், பணம் செலவிடப்படவில்லையெனவும் சுட்டிக் காட்டுகிறது.  என்றாலும், லலிதசிறி குழுவின் கூற்றுக்கு முரணாக விடயங்கள் வௌிவரத் தொடங்கியுள்ளன. 480 மில்லியன் டொலர்  சம்பந்தமாக MCC அன்பளிப்பை இலங்கைக்கு வழங்குமாறு  2005ல் அதிகாரத்திற்கு வந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் கோரியதாக அமெரிக்கத் தூதரகம் குறிப்பிடுகிறது.

தூதரகத்தின் அறிக்கையின்படி, அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் விசேட பொருளாதார தந்திரோபாய திட்டம் என்ற வகையில் MCC  திட்டத்தை சட்டபூர்வமாக்கிய 2004 பெப்ரவரி மாதம், இந்த வழங்கல் சம்பந்தமாக இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதரகத்தினால் அப்போதைய ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்திற்கு முதன் முதலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படியிருந்தாலும் லலிதசிறி குணருவன் குழு தனது அறிக்கையில் குறிப்பிடும் ஆய்வின் முடிவில் அவர்களுக்கு கிடைத்திருப்பது வழங்கல் சம்பந்தமாக  ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்திற்கு 2004 ல் அறிவித்துள்ளமை மாத்திரம்தான். அதன் பின்னர், அது சம்பந்தமாக உத்தியோக ரீதியில் பரிமாறப்பட்ட ஆவனங்கள் என்ற வகையில்,  ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கம் 2015ல் முன்வைத்த ஆவனத்தையே அந்த ஆணையம் முன்வைக்கிறது.

ராஜதந்திர கொடுக்கல் வாங்கல் ஊடாக 480 மில்லியன் டொலரை பெற்றுக் கொள்வதை, இந்நாட்டு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உபாயங்களாக பார்க்க வேண்டியது நாட்டில்  குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதிகாரத்திலிருக்கும் ஆட்சிதான். அப்படியான வழங்கலொன்றை பெற்றுக் கொடுப்பதாக அமெரிக்கா 2004ல் அறிவித்திருந்தால், அதனை கேட்டுப் பெறுவதற்கு அப்போதைய மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ ஆட்சி நடவடிக்கை எடுத்திருக்குமெனின், அவ்வாறு கோருவதற்கு முன்பு ஒப்பந்தம் அல்லது அதன் சமூக -பொருளாதார- அரசியல் விளைவுகள் சம்பந்தமாக ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும்.

ராஜபக்‌ஷ அரசாங்கத்தின் முதல் சில மாதங்களுக்குள் அவ்வாறு கோரப்பட்டது உண்மையாயின் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கம் அதில் ஒப்பமிடுவது தவறாகும் என்பதுடன், அது குறித்து ராஜபக்‌ஷ அரசாங்கம் ஆரம்ப கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருப்பதும் பாரதூர குற்றமாகும். அவ்வாறான கோரிக்கைகள் விடப்படவில்லையென நிபுணர்கள் குழுவின் ஊடாக அறிக்கை வௌியிட்டு எதிர்த் தரப்பினர் மீது குற்றம் சுமத்துவது வஞ்சனையாகும்.

இதன்படி பார்க்கும் போது, நிபுணர் குழு என அழைக்கப்படும் இக்குழு ராஜபக்‌ஷ ஆட்சியை குற்றமற்றதாக நிரூபிக்க முயற்சிக்கும் சதிகார குழுவாக இருக்கக் கூடுமா என்பது  அரசியல் துறைகளில் பேசு பொருளாக ஆகியுள்ளது.
Related News