සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
PCR பரிசோதனைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் 8 மாடியிலிருந்து விழுந்து மரணம்! « Lanka Views

PCR பரிசோதனைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் 8 மாடியிலிருந்து விழுந்து மரணம்!கோவிட் -19 , PCR  பரிசோதனைக்காக நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தடுப்புக் காவல் கைதி அந்த வைத்திய சாலையின் 8 வது மாடியிலிருந்து விழுந்து இறந்துள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

மேற்படி தடுப்புக் காவல் கைதி ஜூலை 12ம் திகதி நீர்க்கொழும்பு சிறைச்சாலையிருந்து வைத்தயசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலை அதிகாரிகளின கண்காணிப்பில் இருந்துள்ளார்.

ஹெரோயின் சம்பந்தமான குற்றத்தின் பேரில் இவர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மேற்படி நபர் நேற்றிரவு காணாமல் போயிருந்ததாகத் தெரிய வந்ததோடு, அவர் கீழே விழுந்திருந்ததை வைத்தியசாலையின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கண்டுள்ளனர்.

இறந்துள்ள நபர் நீர்க்கொழும்பு கதிரான வடக்கு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 36 வயதுடையவராகும். அவருடைPCR  பரிசோதனையின் முடிவுகள் இன்று வௌியிடப்படவிருக்கின்றன.
Related News